Szkolenie administracyjno – biurowe dla przedstawicieli handlowych

30.00zł
Administracyjno – biurowe dla przedstawicieli handlowych

Zwolnienie z podatku VAT

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U.2020.106) zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenia bhp są usługami kształcenia zawodowego. Znajomość przepisów oraz zasad bhp jest niezbędne do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U.2020.1320), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. (Dz.U.2004.180.1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin *)
1 2 3
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: 2
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
Razem: minimum 8

*) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Informacje o szkoleniu

 • Tematów 19
 • Testów 1
 • Uczestników 0
 • Certyfikat Tak
 • Praca Samodzielna
 • Wprowadzenie 0/1

  • Temat1.1
   Wprowadzenie do szkolenia.
   10 min
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 0/5

  • Temat2.1
   Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp.
   30 min
  • Temat2.2
   Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
   30 min
  • Temat2.3
   Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.
   30 min
  • Temat2.4
   Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
   20 min
  • Temat2.5
   Pytania kontrolne – podsumowanie etapu I
   10 min
 • Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami zdrowia i życia pracowników. 0/6

  • Temat3.1
   Nadzór nad warunkami pracy.
   10 min
  • Temat3.2
   Obiekty budowalne i pomieszczenia pracy.
   40 min
  • Temat3.3
   Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i szkodliwe.
   30 min
  • Temat3.4
   Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
   20 min
  • Temat3.5
   Zmiany spowodowane występowaniem Covid-19.
   10 min
  • Temat3.6
   Pytania kontrolne – podsumowanie etapu II
   10 min
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. 0/4

  • Temat4.1
   Ergonomia stanowiska pracy biurowej.
   10 min
  • Temat4.2
   Podstawowe czynniki uciążliwe mogące występować na stanowisku pracy biurowej.
   20 min
  • Temat4.3
   Elementy wyposażenia stanowiska pracy i jego otoczenie.
   01 godzina 20 min
  • Temat4.4
   Pytania kontrolne – podsumowanie etapu III
   10 min
 • Postepowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 0/3

  • Temat5.1
   Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
   01 godzina 10 min
  • Temat5.2
   Ochrona przeciwpożarowa.
   40 min
  • Temat5.3
   Pytania kontrolne – podsumowanie etapu IV
   10 min
 • Egzamin sprawdzający 0/1

  • Test6.1
   Test sprawdzający jednokrotnego wyboru na zakończenie szkolenia okresowego bhp dla przedstawicieli handlowych na stanowisku administracyjno – biurowym
   20 questionsKończący
30.00zł