Polityka prywatności

www.szkolenia.bhpratajczak.pl

Administrator danych osobowych

Katarzyna Ratajczak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Ratajczak, z siedzibą w 87-134 Zławieś Wielka, Toporzysko 16B, z którą możesz się skontaktować pod numerem telefonu 696-038-563 lub e-mail: szkolenia@bhpratajczak.pl.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Katarzynę Ratajczak. Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie www.bhpratajczak.pl są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet.

Stronę internetową www.bhpratajczak.pl można przeglądać anonimowo, bez rejestracji danych osobowych. Dane dotyczące daty, czasu pobytu na stronie lub nazwy usługodawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych osoby przeglądającej stronę.

Pliki Cookies

„Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików „cookies” może powodować, że część funkcjonalności na stronie nie będzie działać poprawnie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez Katarzynę Ratajczak. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt b.

Zamawianie szkoleń

W momencie składania zamówienia na zakup szkolenia na stronie www.bhpratajczak.pl, do realizacji zamówienia potrzebne są nam dane osobowe. Pragniemy zapewnić, iż są one przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia szkolenia, wystawienia zaświadczenia o szkoleniu bhp i dokumentu sprzedaży (faktury). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację usługi.

Dane osobowe kursanta udostępniane w trakcie dokonywania zamówienia ograniczają się tylko i wyłącznie do danych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o szkoleniu, które są uregulowane w art. 237(3) § 2 i art. 237(3) § 2(1) Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Wzór zaświadczenia (zawierający zakres danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia) stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (poz. 1420).

Dane kontaktowe i firmowe zamawiającego szkolenie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu przekazania informacji o szkoleniu, wystawienia faktury i przesłania dokumentów drogą pocztową.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • obsługa zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez formularz zamówienia),
 • kontakt ze zleceniodawcą lub uczestnikiem szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dzienników szkoleń i wystawianie zaświadczeń,
 • obsługa ewentualnych reklamacji,
 • realizacja celów podatkowych i rachunkowych.

Zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych

Dla celu realizacji umowy przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres oraz datę i miejsce urodzenia w przypadku kursantów),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy),
 • dane dostępne publicznie z CEIDG i KRS.

Logowanie do strefy szkoleniowej

Po dokonaniu zamówienia szkolenia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie przesłany unikalny kod do logowania w strefie szkoleniowej. W związku z tym, prosimy o nieprzekazywanie swojego kodu oraz każdorazowe wylogowanie się ze strefy szkoleniowej po zakończeniu przeglądania materiałów szkoleniowych.

Czas przetwarzania danych

Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były zebrane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, dzienników, testów i zaświadczeń.

Zabezpieczenie danych dzięki szyfrowaniu SSL

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail podawane w formularzu zamawiania szkolenia zabezpieczone są nowoczesnymi systemami szyfrującymi. Transfer danych odbywa się w sposób kodowany, niemożliwy do odczytania przez osoby trzecie. W tym celu korzystamy z tzw. Protokołu Secure Socket Layers (SSL) – standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem podanych w formularzu zamówienia szkolenia danych osobowych jest Katarzyna Ratajczak, prowadząca działalność gospodarczą pn. Katarzyna Ratajczak, z siedzibą w 87-134 Zławieś Wielka, Toporzysko 16B. Dane osobowe przekazane w formularzu zamówienia przetwarzane są przez nas wyłącznie dla celów związanych z realizacją zakupu szkolenia. Pragniemy zapewnić, że uzyskane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych w celach marketingowych ani w żadnym innym celu. Przekazane w zamówieniu dane osobowe nie będą przez nas w żaden sposób profilowane.

Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych, mają pracownicy, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z polityką ochrony danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych.

Nasz system IT spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Komputery chronione są przez licencjonowane, systematycznie aktualizowane programy antywirusowe.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych są upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe oraz sprzedawca usługi hostingowej na podstawie zawartej umowy powierzenia, który zajmujące się zabezpieczeniem danych, gwarantując ich bezpieczeństwo.

Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

Każde podanie danych osobowych w formularzu zamówienia szkolenia jest całkowicie dobrowolne, wiąże się jednak z tym, że nie podanie danych uniemożliwi realizację usługi.

Administrator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe w formularzu zamówienia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa w odniesieniu do celu w jakim zostały zebrane.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji na temat standardów ochrony danych osobowych poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy: szkolenia@bhpratajczak.pl lub kierując zapytanie listownie, na adres biura: Katarzyna Ratajczak, Toporzysko 16B, 87-134 Zławieś Wielka.

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Złożenie zamówienia na szkolenie oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie postanowień w niej zawartych.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.