Regulamin internetowych szkoleń on-line

§ 1
Zasady i definicje

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu i platformy szkoleniowej www.bhpratajczak.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
 3. Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Katarzyna Ratajczak, z siedzibą w Toporzysko 16b, 87-134 Zławieś Wielka , NIP: 879-246-97-21,
 4. Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący/Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.szkolenia.bhpratajczak.pl
 5. Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
 6. Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika.
 7. Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem szkolenia.bhpratajczak.pl
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Katarzyna Ratajczak z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 10. Operator / platforma przelewów – platforma przelewów on-line

§ 2
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.behpratajczak.pl.
 2. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.
 3. W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
  1. Imię i nazwisko uczestnika kursu,
  2. Datę i miejsce urodzenia,
  3. Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej.

Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

 1. Usługobiorca w celu zawarcia umowy zobowiązany jest zapoznać się z „umową powierzenia danych osobowych” oraz w przypadku zaakceptowania jej treści wyrazić zgodę na postanowienia w niej zawarte. W sytuacji nie wyrażenia zgody, zawarcie umowy na przeprowadzenie szkolenia nie będzie możliwe.
 2. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
 3. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
 4. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

§ 3
Formy zapłaty

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
  • jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator),
  • przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:

Katarzyna Ratajczak, Santander Bank Polska S. A.
72 1090 1072 0000 0001 4419 3204
podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu

 1. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
 2. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
  Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

§ 4
Realizacja umowy sprzedaży

 1. Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu, dostęp do platformy szkoleniowej może być uruchomiony na podstawie przesłanego na adres mailowy biuro@bhpratajczak.pl potwierdzenia przelewu w pliku pdf.
 2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania prze administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.
 3. Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

§ 5
Korzystanie z udostępnionych materiałów

 1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
  Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika
  Administrator /Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 2. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login przekazanych przez Administratora/Organizatora.
 3. Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
 4. Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 5. Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie szkoleniowej. Może rozwiązać test sprawdzające po zapoznaniu się z wszystkimi materiałami.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
 7. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

§6
Zaświadczenia o ukończeniu kursu

 1. Rozwiązanie testu sprawdzającego w kursie i uzyskanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu
 2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez Uczestnika, a w przypadku wyrażenia takiej woli przez Usługobiorcę w formacie pdf na podany przez niego adres poczty e-mail.
 3. Wysyłka dokumentów następuję w ciągu 3 dni roboczych od ukończenia kursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny w jakim dokumenty docierają do Uczestnika kursu. W przypadku uszkodzeń, reklamacje Uczestnik kieruje bezpośrednio do Poczty Polskiej.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Organizator oświadcza, że dla celów realizacji Umowy Zamawiający zobowiązany jest podać w zamówieniu, oprócz innych danych wymaganych przez Organizatora, następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku gdy Zamawiający jest jednocześnie Uczestnikiem i podania przez niego w zamówieniu danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tych danych przez Organizatora; cele te i zakres określa niniejszy Regulamin. Poucza się niniejszym, że Zamawiający ma dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W przypadku podania przez Zamawiającego w zamówieniu danych osobowych osoby, która będzie Uczestnikiem, Zamawiający oświadcza, że:
  1. uzyskał zgodę tej osoby na podanie jej Organizatorowi i przetwarzanie w celach określonych w Regulaminie;
  2. przed podaniem tego adresu:
   • poinformował tę osobę o tym, kim jest Organizator (w tym podał jego pełną nazwę i adres siedziby),
   • podał cel i zakres zbierania jej danych przez Organizatora, w tym zapoznał ją Regulaminem,
   • podał informację o źródle danych,
   • poinformował o prawie dostępu i poprawiania tych danych,
   • poinformował o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający ponosi odpowiedzialność prawną związaną z brakiem takiej zgody lub jej cofnięciem.

§ 8
Reklamacje

 1. W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora/Administratora drogą mailową na adres biuro@bhpratajczak.pl.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Katarzyna Ratajczak będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres biuro@bhpratajczak.pl.
 3. Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

§ 9
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z platformy e-learningowej może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Rozpoczynając korzystanie z platformy e-learningowej Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres biuro@bhpratajczak.pl.
 4. Wzór odstąpienia od umowy stanowi złącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
 2. Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
 3. Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
 5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.