Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

50.00zł
Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zwolnienie z podatku VAT

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U.2020.106) zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Szkolenia bhp są usługami kształcenia zawodowego. Znajomość przepisów oraz zasad bhp jest niezbędne do wykonywania pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U.2020.1320), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. (Dz.U.2004.180.1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin *)
1 2 3
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem dyrektyw WE, konwencji MOP: 3
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące
– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
– ochrony pracy kobiet i młodocianych
– profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników
– szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanymi z tymi zagrożeniami 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 2
5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników) 1
8 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 2
9 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1
  Razem: 18

*) w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Informacje o szkoleniu

 • Tematów 34
 • Testów 1
 • Uczestników 8
 • Certyfikat Tak
 • Praca Samodzielna
 • Wprowadzenie 0/1

  • Temat1.1
   Wprowadzenie do szkolenia.
   05 min
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 0/5

  • Temat2.1
   Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp.
   50 min
  • Temat2.2
   Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
   40 min
  • Temat2.3
   Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.
   20 min
  • Temat2.4
   Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
   01 godzina
  • Temat2.5
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu I
   10 min
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanymi z tymi zagrożeniami 0/6

  • Temat3.1
   Nadzór nad warunkami pracy.
   10 min
  • Temat3.2
   Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy.
   50 min
  • Temat3.3
   Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
   01 godzina 10 min
  • Temat3.4
   Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze.
   30 min
  • Temat3.5
   Zmiany w przepisach spowodowane występowaniem Covid-19.
   10 min
  • Temat3.6
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu II
   10 min
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 0/5

  • Temat4.1
   Ergonomii stanowiska pracy biurowej.
   30 min
  • Temat4.2
   Podstawowe czynniki uciążliwe, mogące występować na stanowisku pracy biurowej.
   30 min
  • Temat4.3
   Praca z monitorem ekranowym kobiety w ciąży.
   10 min
  • Temat4.4
   Elementy środowiska pracy.
   01 godzina 40 min
  • Temat4.5
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu III
   10 min
 • Postepowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. Pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 0/4

  • Temat5.1
   Wypadek przy pracy.
   01 godzina
  • Temat5.2
   Choroba zawodowa.
   40 min
  • Temat5.3
   Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
   10 min
  • Temat5.4
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu IV
   10 min
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 0/2

  • Temat6.1
   Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
   01 godzina 50 min
  • Temat6.2
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu V
   10 min
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń(np. Pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 0/3

  • Temat7.1
   Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach.
   30 min
  • Temat7.2
   Ochrona przeciwpożarowa.
   20 min
  • Temat7.3
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu VI
   10 min
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. Świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników) 0/2

  • Temat8.1
   Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
   50 min
  • Temat8.2
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu VII
   10 min
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 0/3

  • Temat9.1
   Ryzyko zawodowe.
   30 min
  • Temat9.2
   Etapy i metody przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.
   01 godzina 20 min
  • Temat9.3
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu VIII
   10 min
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 0/3

  • Temat10.1
   Ochrona przeciwpożarowa.
   30 min
  • Temat10.2
   Ochrona środowiska naturalnego.
   20 min
  • Temat10.3
   Pytania kontrolne podsumowanie etapu IX
   10 min
 • Egzamin sprawdzający 0/1

  • Test11.1
   Test sprawdzający jednokrotnego wyboru na zakończenie szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
   31 questionsKończący
50.00zł